Penjelasan Tentang Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia Paling Lengkap

 Penjelasan Tentang  Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia Paling Lengkap - Halo apa kabar sahabatpembaca semua,semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar.

Pada kesempatan kali ini penulis akan mencoba memberikan sedikit penjelasan tentang Asas-asas kewarganegaraan Indonesia, Seperti yang kita ketahui sebagai warga negara Indonesia tentu memiliki asas-asas yang mana kita harus paham betul tentang asas-asas tersebut dalam kehidupan kita, untuk sahabat pembaca yang ingin mengetahui bentuk asas-asas tersebut, mari kita simak penjelasan dibawah ini;

 Penjelasan Tentang Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia Paling Lengkap
 Penjelasan Tentang  Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia Paling Lengkap


 Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas  Kewarganegaraan adalah dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara lainya. Pada umunya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
 1.  Asa Ius sanguinis (asa ketuunan),yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan Misalnya,seseorang dilahirkan di negara A,sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan egara B,maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asa ini,kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
 2.  Asa ius soli (asas kedaerahan/tempat kelahiran),yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiranya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B,sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A,maka ia adalah berkewarganegaraan B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak berpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya,karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahiranya.


Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan dibebebrapa negara,baik yang menerapakan asas ius soli maupaun ius sanguinis ,dapat menimbulkan dua kemungkinan staus kewarganegaraan seorang penduduk.

 1.  Apatride yaitu adanya seseorang penduduk yang sama ekali tidak mempunyai kewarganegaraan,Misalnya ,seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir dinegara B yang menganut asasIus sanguinis, Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B,Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
 2. Bipatride seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (Kewarganegaraan rangkap),Misalnya seseorang keturunaan bangsa B yang menganut asa ius soli. Karena ia keturunan bangsa B maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi ,negra A juga menganggap dia warga negarannya berdasarkan tempat keahiranya.


Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut,
 1.  Stelsel aktif,yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
 2.  Stelsel pasif,yaitu seseorang denagn sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).


Berdasarkan denagn kedua stelse tadi,seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut:

 1.  Hak opsi,yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
 2. Hak repudiasi ,yaitu hak untuk enolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).


Berdasarkan urain diatas asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita?Menurut pennjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Thun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesiadinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

 1.  Asa Ius Sanguinis ,yaitu asas yang yang mentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan negara tepat dilahirkan.
 2.  Asasius soli secara terbatas ,yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran,yang dibelakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang .
 3.  Asas kewarganegaraan tunggal,yaitu asasyang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
 4.  Asaskewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuia dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Demikianlah Penjelasan tentang Asa-asas Kewarganegaraan Indonesia,semoga dapat bermanfaat, Terimaksih.

0 Response to " Penjelasan Tentang Asas - Asas Kewarganegaraan Indonesia Paling Lengkap"

Post a Comment

Apa tanggapan anda tentang artikel diatas?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel